Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Nové školské stránky

  Vážení návštevníci,

  na tejto stránke máte prístup k internetovej ŽK.

  Ostatné informácie nájdete na adrese:

  http://www.zssucha.eu

 • Fašiangové slávnosti

  18. 3. 2011

  V utorok, dňa 8.3.2011 sa v kultúrnom dome v Suchej nad Parnou konali slávnosti ukončenia fašiangového obdobia. Celú akciu moderoval p. Stanislav Martinkovič. Jeho humorné slová rozosmiali všetkých divákov. Na úvod vystúpil pásmom ľudových piesní a básní folklórny krúžok za základnej školy pod vedením Milady Krajáčovej. Suchovský spevácky zbor, ktorý diriguje Alena Baranovičová, pokračoval piesňami a vtipnými veršami od Blahoslava Hečka. Pochovávanie basy spolu s dychovou hudbou Suchovanka nacvičili mladí suchovskí hasiči.

  Záverečné slovo patrilo pani starostke Daniele Balážovej, ktorá v tento deň dostala kytičku od moderátora. V tento deň bol i sviatok MDŽ. Do tanca až do polnoci vyhrávala dychová hudba Suchovanka. Po polnoci sme sa stíšili a takto pekne sme začali 40.– dňový pôst.

  Milada Krajáčová

 • Exkurzia do Viedne

  Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú na exkurzii vo Viedni, ktorú organizuje Mgr. Emília Jurišová

  http://www.zssucha.edu.sk/rakusko.swf

 • Deň knižníc

  Dňa 25. októbra 2010 sme usporiadali zaujímavé podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc pod názvom „Zahrajme sa a učme sa pomocou kníh“. 

       Tohto podujatia sa zúčastnili žiaci 3. ročníka, 1. ročníka a žiaci školského klubu.

       Podujatie prebiehalo nasledovne:

       Žiaci 3.A a 3. B sa učili netradične. Celé vyučovanie sa nieslo v duchu skupinového vyučovania a vzájomnej spolupráce.

       V úvode boli oboznámení so zmyslom tohto dňa.

  Každá skupina dostala text, ktorý mali prepracovať na maľované čítanie, podčiarknuté slová nahradiť obrázkom. Táto téma im bola veľmi blízka, pretože atmosféra pri tvorbe prác bola úžasná, tvorivá a zažili príjemné a veselé chvíle.

       Ďaľšou ich úlohou bolo zahrať sa na ilustrátorov a tvorcov obalov na knihy.Keďže sú ročník, ktorý je ochudobnený o učebnice, tak sme sa pokúsili vytvoriť  obal na knihu matematiky. Žiaci mali pri tom využiť svoje znalosti z násobilky. Využívali príklady nielen číselne, ale snažili sa zobrazovať matematické úkony aj graficky, čím vytvorili zaujímavé projekty.

       Svoju znalosť vybraných slov ukázali pri hre na spisovateľov. Tu mali vytvoriť príbeh, rozprávku pomocou vybraných slov po m. Svoje výtvory potom následne ilustrovali a návzajom prezentovali. Ich diela boli humorné, zaujímavé, veľmi pekné, ale hlavne pomohli  upevniť triedne kolektívy.

       Na hodine telesnej výchovy sme využili staré vyradené knihy na nácvik správneho držania tela. Do týchto činností sme zapojili aj našich malých prváčikov, lebo pre nich je rovný chrbát, hlavne pri nácviku písania veľmi dôležitý. Veľa sme sa pri tom nasmiali a zabavili.

       Na hodine vlastivedy sme využili internet v knižnici, kde si žiaci pozreli veľmi pekné a zaujímavé prezentácie. Ďalej sme využili encyklopédie nachádzajúce sa v knižnici, kde sme vyhľadávali témy, ktoré sú zahrnuté v učebných osnovách pre 3. ročník.

       Na záver vyučovania sme sa spoločne fotografovali a vytvorené práce vystavili v jednotlivých triedach. Žiakom sa takéto vyučovanie veľmi   páčilo.

   

       Po obede sme pokračovali v súťažení v školskom klube. Tu súťažili deti 2., 3., 4. ročníka, nielen tie, ktoré navštevujú školský klub, ale aj niektorí členovia čitateľského krúžku.Deti sa rozdelili do skupín.

  1. disciplína – žiaci si vytiahli z abecedného pexesa z každej skupiny po 3 písmená a na dané písmeno mali napísať rozprávovú bytosť
  2. disciplína – žiaci v jednotlivých skupinách hádali hádanky
  3. disciplína – žiaci opravovali chybný názov rozrávky
  4. disciplína – žiaci dokončovali názov detských kníh, ktoré sa nachádzajú v našom knižničnom fonde
  5. disciplína – každá skupina si pripravila tiché stvárnenie úryvku danej rozprávky a ostatné skupiny hádali názov rozprávok.

  Vzávere pani knihovníčka poďakovala účastníkom za účasť a odovzdala sladkú odmenu.

  Potom sme pokračovali zábavnými úlohami v druhom oddelení školského klubu, ktoré navštevujú žiaci 1. ročníka.

  Využívali sme hádanky, rozprávali sa o knihách ktoré im čítajú rodičia, o rozprávkach ktoré poznajú. Žiaci opravovali chybný názov rozprávky a rozprávkovej bytosti. Čítali sme rozprávky, následne besedovali o prečítanom a ilustrovali.

  V tento deň si mali všetci žiaci možnosť pozrieť predajnú výstavku kníh spojenú s prezentáciou vystavených kníh.


  Mgr. Eva Hečková

 • Uvítanie do života - činnosť folklórneho krúžku

  Dňa 23.10.2010 sme na obecnom úrade v Suchej n/P. uvítali do života nového človiečika Miroslava Dobiáša. Pán starosta František Oboril, matrikárka Mária Izakovičová a kultúrna referentka Helena Tajcnárová sa prihovorili rodičom a ich dieťaťu vľúdnymi slovami.  Krojované deti z folklórneho krúžku pod vedením M. Krajáčovej, Johana Hečková a Mária Pluhárová mu zaspievali uspávanku Zahrajte mi tichúčko. Anna Fridrichová  zarecitovala báseň. Malý Mirko dával svoj deň dostatočne najavo občasným krikom. Nakoniec sa rodičia a bábätko spolu s účinkujúcimi deťmi odfotili.

 • Mesiac úcty k starším - činnosť folklórneho krúžku

  Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravil Obecný úrad v Suchej nad Parnou našim dôchodcom dňa 17.10. 2010 pekné nedeľné popoludnie. Pán starosta František Oboril sa im prihovoril svojim slovom, deti z folklórneho krúžku pod vedením Milady Krajáčovej ich potešili peknými piesňami a básňami. Duo spievali Mária Pluhárová z V. ročníka a Johana Hečková z III.B – piesne Vyvandroval Janko a Z Východnej dievčatá. Pieseň Čerešničky si spolu s nimi zaspievali ďalšie deti z folklórneho krúžku. Prváčky - Mária Slúková, Natália Krupanská, Elena Schwarzová, druháčky – Tatiana Minarovičová , Petra Pazúrová, tretiačky – Nikola Horváthová, Nikoleta Muchová, Nikol Jakušová a štvrtáčka Alexandra Jakušová. Básne boli venované šedinám, múdrosti a láske.  Päť dievčat im predviedlo aj moderný tanec, ktorý s nimi nacvičovala Katarína Krajčovičová ml. Pán starosta zablahoželal jubilantom a odovzdal im darčeky. Potom už nasledovalo oceňovanie – pani Fabianová a pán Štefánek,  predsedovia JDS v Trnave odovzdali in memoriam pre Zefirína Hečka za prínos kultúry zborovej piesne, ktorý prevzala jeho manželka Mária Hečková, ďalšie ocenenie dostal spevácky zbor SSZ a hudobná skupina Dodo. Občanom sa prihovoril i pán Michal Blažo, predseda dôchodcov v Suchej nad Parnou. Dôchodcom do tanca vyhrávala dychová hudba Suchovanka.

 • Školský poriadok 2010/2011

  Bol zverejnený školský poriadok platný pre školský rok 2010/2011

  http://www.zssucha.edu.sk/poriadok2010.pdf

 • Rozvrh 2010/2011

  Bol zverejnený aktuálny rozvrh hodín na školský rok 2010/2011.

  http://www.zssucha.edu.sk/rozvrh/Export/index.html

 • Vítanie jari

         Každý rok sa striedajú štyri ročné obdobia. Pre každé ročné obdobie je charakteristická istá činnosť ľudí. Tak napríklad pre zimu - Vianoce; pre jar - vítanie tohto ročného obdobia a Veľká noc aj z hľadiska kresťanského; pre leto - žatva a s ňou spojené oslavy bohatej úrody - Dožinky; pre jeseň - zber úrody a oslava s tým spojená - Vinobranie.

         V základnej škole v Suchej nad Parnou už druhý rok žiaci štvrtého ročníka /školský rok 2009/2010/, pod vedením pani učiteľky Želmíry Mišovej a Evy Pohrebovičovej pripravili vítanie jari. Tento školský rok to vyšlo na posledný piatok mesiaca marec /26.3.2010/.

         Tohtoročná zima bola nielen dlhá, ale hlavne plná chorôb. Všetci sme sa s chorobou vystriedali, niektorí aj dvakrát. A preto sme sa v našej ZŠ s MŠ rozhodli, že tomu urobíme koniec. Vyženieme zlú zimu a s ňou aj všetky choroby podľa starodávnych zvykov a tradícií. /Morenu sme museli z technických príčin urobiť o dva dni skôr, o to dlhšie sme sa kochali ich krásou/prečo „ich“?, lebo boli dve, od dvoch štvrtých tried//:

        „Toto je tá Morena, márnotratná cifrena.

          Rada jedla, rada pila a nikdy sa nemodlila.

          Len parády vymýšľala, chlapcom pokoja nedala,

          Lebo rada tancovala, preto ešte nakoniec žiada o jeden tanec.

          Morena, Morena, kráľovná zimy a smrti.

          Daj, nech plamienok náš ešte dlho horí.

          Prosíme ťa, nech tvoj chlad mrazivý naše srdcia nezasiahne.“

   

          V deň „D“, sme si povedali, prečo vlastne ,Morenu, vynášame, pálime a topíme a          za účasti žiakov 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3. a 8.triedy sme sa vybrali s nimi na ich poslednú cestu zimy, aby sme sa zbavili chorôb a aby do dediny a okolia zavítala jar.

  Nesúc ju zo školy k potoku Parná, kedy si ten/tá, čo je niesol/a musel/a dávať pozor, aby ju neotočil tvárou na dom, lebo tam by prišla choroba a samotné deti sa nesmeli otočiť dozadu, lebo by do roka zomreli, sme jej recitovali, spievali, vyzývali sme ju, aby v pokoji bez návratu späť odišla a keďže bola dlhá jej vláda, aby konečne odovzdala žezlo a vládu jari:

      „Vynesieme, vynesieme Morenu zo vsi.

        Prinesieme, prinesieme jar do vsi.“

   

      „Zima, zima, nechceme ťa                               Kto je táto pani tmavá?

        chceme lúky plné kvietia.                               Morenou je nazývaná.

        Roztopte sa snehy, ľady,                                 Mráz, zima a sneženie       

        teplé slnko nech nás hladí.                              robili jej potešenie.

   

                                              Dlho zime vládneš Morena,

                                              tvoja vláda končí, jar už začína.                          

                                              Morena, Morena koniec tvojej vlády,

                                              dávno už do mora odplávali ľady.“

   

  Pri potoku za hlasného recitovania „prosieb“ ju pani učiteľka Mišová zapálila a položila na vodu, pekne jednu po druhej.

      „Toto je tá Morena, márnotratná cifrena.

        Rada jedla, rada pila a nikdy sa nemodlila.

        Len parády vymýšľala, chlapcom pokoja nedala, lebo rada tancovala,

        preto ešte nakoniec žiada o jeden tanec.

        Morena, Morena, kráľovná zimy a smrti.

        Daj nech plamienok náš ešte dlho horí.

        Prosíme ťa nech tvoj chlad mrazivý naše srdcia nezasiahne.“    

       

  Stužky, ktorými bola priviazaná ku krížu sme naviazali naň, a už len my/štvrtáci/, bez divákov sme ten kríž, ako symbol jari odniesli na obecný úrad starostovi obce, veselo s recitáciami a piesňami:

   

        „Nesieme Morenu v oleji smaženú.

          Kde ju zanesieme, to sami nevieme.

          Na richtárni vráta, tam je plno zlata.

          Richtárka dá zlatku, že má kamarátku.

          Richtár, keď ju zočí, svet sa s ním zatočí.

          Povie, to je krása, dám vám celé prasa.“

   

        „ Prišli sme my na richtárske s novinu takou,

           čo nezažili na roli ani spoza makov.

           Vyniesli sme zimu zo vsi,

           priniesli sme jar do vsi.

           Morena, Morena, za zimu stvorená,

           v potoku Suchovskom leží celá zmorená.

           Odovzdávame vám týmto žrď, symbol jari,

           nech tohto roku zdravá je úroda, aj ľudia nech sú zdraví.

           Dajte nám teda slaninky, nech vám krava mlieko dáva.

           Dajte nám vajíčka, nech vám sliepka vysedáva.

           Dajte nám jedno lebo dve, veď vám málo ubudne.“

   

  Idúc naspäť do školy sme už veselo prevolávali:

          

          „Vyniesli sme, vyniesli sme Morenu zo vsi,

            priniesli sme, priniesli sme máj nový do vsi.“     

   

          „Slnko, slnko, poď na naše líčko, dáme ti vajíčko,

            otvoríme vráta, dáme ti kus zlata.“  

   

          „Milé leto, milé, kdes tak dlho bolo?

            V pivnici, na lavici, v červenej rižici.

            Buďte tam babičky veselé,

            Však vám to letečko nesieme.

            Čí je toto nový dom?

            Nové leto máme

            a vám, pane hospodáru,

            pekne zaspievame.“  

   

  Všetkým sa nám to páčilo, ešte aj počasie nám prialo, jar veselá, k nám opäť zavítala.

   

   

   

  Zapísala:                    Mgr. Želmíra Mišová

  Morenu/y vyrobila:   Mgr. Želmíra Mišová, Mgr. Eva Pohrebovičová a žiaci štvrtého ročníka

  Fotografie zhotovila: Mgr. Mirka Mečirová

 • Deň matiek 2010

  Naši žiaci pod vedením pani Mgr. Heleny Dujničovej a Milady Krajáčovej pripravili program ku Dňu matiek.

  1. časť

  2. časť

  3. časť

 • Nové video z lyžovačky

  Bolo vytvorené nové video z lyžovačky a pripravujeme Karneval 2010

 • Lyžovačka 2010

  Bola pridaná fotogaléria a video z lyžovačky, na ktorej sa žiaci 7. ročníka naučili lyžovať pod vedením pani riaditeľky Mgr. Ivany Smahelovej a učiteľa telesnej výchovy Mgr. Teodora Kunšteka.

 • Popoludnie so spisovateľom

  26. 3. 2010

  Deti zo základnej školy sa mali možnosť dňa 18. februára stretnúť a porozprávať so spisovateľom Valentínom Šefčíkom z Prešova.  S Valentínom  sme  sa  spoznali už  pred  niekoľkými  rokmi  na literárnej súťaži v Brezne. Hneď sme si porozumeli a stále bolo o čom  rozprávať.  Je  totiž učiteľ  i spisovateľ. Je riaditeľom školy v malej  dedinke  Bertotovce  na  východe  Slovenska.  
  Pri  telefonickom  rozhovore  po  niekoľkých rokoch mi povedal, že bude robiťv Bratislave  besedu  v  škole,  tak  sme  sahneď dohodli. Z Bratislavy to k nám ďaleko nemá, a tak sa beseda môže uskutočniť aj tu.  Pani  riaditeľka Mgr.  Ivana  Smahelová  tento  môj  návrh  uvítala.  Do  školy som priniesla  knihy, ktoré napísal  a spolu s učiteľkou Mgr. Evou Hečkovou sme deti na  tento  deň  pripravovali. Naučili  sa  niekoľko básní,  ktoré na besede  zarecitovali.

  Valentín  Šefčík  zatiaľ  vydal  knižky  pre deti s názvom Kniha na vydaj a Kamienky pri ceste, tretia je pripravená na tlač.  Porozprával nám niečo o sebe, o svojom  živote,  o tvorbe  a naše  deti  nelenili a zahrnuli ho množstvom otázok. Usmiaty spisovateľ  ochotne  na  všetko  odpovedal, v rozhovore s deťmi bolo vidno, že ich má rád, že s deťmi pracuje.  Deti  sa dozvedeli,  že  je  ženatý  a má tri  deti,  ale  zaujímalo  ich  aj,  aký  je
  k deťom v škole, keď neposlúchajú, keď si zabudnú  napísať  domácu  úlohu...,  ako dospel  k  názvu  básne  Tehotná  slonica  či Opitá mucha. Veru  sme  sa nasmiali.

  Pani riaditeľka  mu  poďakovala  za  hodnotné  slová  s kyticou  kvetov  a my  sme  ho odmenili  veľkým  potleskom.  Deti  mali možnosť kúpiť si knižku, do ktorej dostali venovanie s podpisom autora.  Nášho  vzácneho  hosťa  som  ešte  zaviedla  do  pamätnej  izby  našich  rodákov spisovateľov. Hela Tajcnárová nám ochotne  ukázala  aj ekocentrum.  Valentín  bol nadšený,  v našej  obci  sa  mu  skutočne páčilo a sľúbil, že to nebola jeho posledná návšteva. My sa už teraz tešíme, keď príde s novou knižkou.

   

  Milada Krajáčová
  foto: Milada Krajáčová,  
  Katarína Krajčovičová

  Obrázky z akcie nájdete v sekcii Fotoalbumy
   

 • Nový rozvrh

  11. 2. 2010 Od 1.2.2010 bol upravený rozvrh.
 • Fotogalérie

  11. 2. 2010 Na stránku boli doplnené obrázky z karnevalu a vianočného posedenia.
 • Deň zdravia v našej škole

  24. 11. 2009 Druhú novembrovú stredu sme na našej škole prežili úplne inak ako v bežné dni. Tento deň sme si pripomenuli význam zdravého spôsobu života a prínos zdravej výživy pre naše telo i dušu.
 • Školský poriadok

  27. 10. 2009 Bol zverejnený školský poriadok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou
  Suchá nad Parnou 55, 919 01
 • Riaditeľna +421 33 5580155 Fax +421 33 5352861
  Zborovňa + 421 33 5352862
  Ekonómka, Školská jedáleň +421 33 5580358
  Materská škola +421 33 5580192

Fotogaléria